Εγκατάσταση Εφαρμογής - Παραμετροποίηση

Εγκατάσταση εφαρμογής

Προετοιμασία εγκατάστασης

Συμβουλευτείτε το έντυπο Βασικών Οδηγιών Χειρισμού & Προδιαγραφών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος για να ελέγξετε τις προδιαγραφές που απαιτούνταιγια τη λειτουργία των εφαρμογών Soft1. 

Επιλογή του υπολογιστή στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση 

Standalone- single user εγκατάσταση

Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή standalone, επιλέξτε απλώς το συγκεκριμένο υπολογιστή στον οποίο προτίθεστε να εκτελείτε την εφαρμογή Soft1. 

Multi user – μοντέλο χωρίς εγκατάσταση Soft1 στους clients

Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε δίκτυο αλλά χωρίς εγκατάσταση του Soft1 στους clients του δικτύου, τότε επιλέξτε το μοναδικό υπολογιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί το Soft1. Ο υπολογιστής αυτός θα παίξει το ρόλο του server και σ’ αυτόν θα «βλέπουν» τα shortcuts των «τερματικών». 

Multi user – μοντέλο με εγκατάσταση Soft1 στους clients

Εγκατάσταση Server: Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ως multi user με κανονική εγκατάσταση του Soft1 στους clients του δικτύου, τότε επιλέξτε τον υπολογιστή που θα παίξει το ρόλο αυτό (το ρόλο του server). Εγκατάσταση clients: Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ως multi user με κανονικό client server μοντέλο και ακολουθείτε τις οδηγίες προκειμένου να εγκαταστήσετε το Soft1 σε κάποιο client του συστήματος, τότε επιλέξτε το σχετικό κατά περίπτωση client υπολογιστή. 

Εκτέλεση της εγκατάσταση εφαρμογών & αρχείων (εγκατάσταση USB)

Έναρξη διαδικασίας

Παραμετροποίηση Server & Clients

Μετά το πέρας της τεχνικής εγκατάστασης των αρχείων της εφαρμογής Soft1 θα πρέπει να ρυθμίσετε λεπτομέρειες για την εκτέλεση της εφαρμογής. Συγκεκριμένα:

Ρυθμίσεις server για εκτέλεση του Soft1 από τον server

Για εκτέλεση της εφαρμογής στο PC στο οποίο εγκαταστάθηκε:

Επιλέξτε το εικονίδιο που τοποθετήθηκε από τη διαδικασία εγκατάστασης στο desktop (επιφάνεια εργασίας) ή /και

Επιλέξτε την σχετική επιλογή από το menu Start (Έναρξη).

Εφαρμόζετε δηλαδή ακριβώς ότι θα κάνατε σε μία standalone εγκατάσταση.

Ρυθμίσεις application server για εξυπηρέτηση των clients

Για προετοιμασία του server προκειμένου να εξυπηρετήσει clients θα κάνετε τα εξής:

Δημιουργείστε δεύτερη συντόμευση (shortcut) του αρχείου Xplorer.exe

Eπι της συντόμευσης αυτής, με δεξί κλικ επιλέξτε <Ιδιότητες> (properties) και εκτελέστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Στο πεδίο Προορισμός (Target) μετά την ένδειξηXplorer.exe τοποθετήστε την παράμετρο <κενό>/server. Άρα η τελική εικόνα Προορισμού (Target) της συντόμευσης θα είναι περίπου της ακόλουθης μορφής:

C: \Program Files\SoftOne\Soft1\Xplorer.exe /server ή, εάν υπάρχουν εισαγωγικά στη συντόμευση:“C: \Program Files\SoftOne\Soft1\Xplorer.exe” /server.

Εάν εκτελέσετε τη νέα συντόμευση (shortcut) θα παρατηρήσετε στη Notification Area ότι ενεργοποιείται ένα «service», το οποίο προορίζεται να εξυπηρετεί την διασύνδεση τωνclients με τον server. Το service αυτό πρέπει να είναι ανοικτό (να έχει ενεργοποιηθεί) προκειμένου να εξυπηρετείται η σύνδεση των clients του συστήματος.

Ρυθμίσεις application server για εξυπηρέτηση των clients – Windows service setup

Δημιουργείστε δεύτερη συντόμευση (shortcut) του αρχείου Xplorer.exe

Επιλέξτε τη συντόμευση (shortcut) που δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση του Soft1 στον client (θυμηθείτε ότι για το σκοπό αυτό κατά την τεχνική εγκατάσταση του CDείχατε επιλέξει την παράμετρο “βασική εγκατάσταση”).

Eπί της συντόμευσης (shortcut) αυτής, με δεξί κλικ επιλέξτε <Ιδιότητες> (properties).

Στο πεδίο Προορισμός (Target) μετά την ένδειξη Xplorer.exe τοποθετήστε την παράμετρο <κενό>/install. Άρα η τελική εικόνα Προορισμού (Target) της συντόμευσης (shortcut)του client θα είναι περίπου της ακόλουθης μορφής

Σε περίπτωση που ο application server πρέπει να δουλεύει ως service.